Algemene voorwaarden

Begrippenlijst:
Producten: betreft alles wat ik oplever, dus zowel beeldmateriaal, schriftelijke stukken als grafisch ontwerp.  

 

Toepasselijkheid 
– Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Moonmark. 
– Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkeling en schrijftelijk zijn overeengekomen. 
– Offertes zijn vrijblijvend en voor 1 maand geldig en dienen schriftelijk aanvaard te worden. 

Uitvoering van de opdracht 
– Moonmark zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Moonmark gebruikelijk werkt. 
– De uitvoering van de opdracht geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
– Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Moonmark tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Grafisch ontwerp
– De uiterlijke levering voor grafisch ontwerp zal mondeling afgestemd worden.  
– de levering van de producten is digitaal, tenzij anders is besproken. 
– Wanneer Moonmark een nieuwe opdracht aangaat voor een grafisch proces, zit hier een eerste kennismakingsgesprek bij inbegrepen.

Bedrijfsfotografie 
– Moonmark garandeert nadrukkelijk niet dat alle door de klant gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd worden. 
– Moonmark levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede.  
– Voor alle fotografie op locatie geldt dat de klant zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Moonmark denkt uiteraard graag mee en kan de klant daarin adviseren.
– De foto’s zullen uiterlijk 2 weken na de fotoshoot geleverd worden. 
– U kunt een keuze maken uit alle foto’s die op de dag worden gemaakt. U krijgt dus niet alleen maar een selectie aangeleverd.
– Bij dubbele foto’s of die veel van elkaar weg hebben bepaal ik zelf welke foto’s opgestuurd worden, die naar mijn mening het beste tot zijn recht komen.  

Rechten
– De producten mogen niet bewerkt worden door andere partijen.
– De producten mogen in overleg gebruikt worden in mijn eigen portfolio. Hieronder vallen de website www.simonelohnstein.nl, www.moonmark.nl, de Facebook pagina Moonmark Fotografie & Design, de Instagram pagina Studio Moonmark en de persoonlijke LinkedIn pagina van Simone Lohnstein.
– De auteursrechten van de producten zijn van Moonmark en blijven dat ook.

Prijs
– Op de offerte wordt een geschatte prijs vermeld. De uiteindelijke kosten kunnen afwijken hiervan. 
– In de offerte zit een éénmalige feedbackronde inbegrepen. Wanneer er meerdere aanpassingen gemaakt moeten worden komt dit bovenop de aangegeven prijs.
– De offerte is altijd exclusief reiskostenvergoeding van 0,32 cent per km. 

Betaling 
– Betalingen dienen worden gedaan binnen 14 werkdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.  
– Wanneer u afziet van de gemaakte regeling en er al wel akkoord is gegeven zal ik 20% van de geschatte kosten in rekening brengen.   
– Indien er niet tijdig aan de betalen voldaan wordt, stuur ik hierover eenmalig een herinnering. Wanneer er vervolgens geen reactie wordt gegeven of nog steeds geen betaling wordt gedaan binnen de afgesproken tijd zal ik 10% rente berekenen bovenop de afgesproken tijd. 

Gegevens 
Met uw gegevens wordt uiterst zorgvuldig omgegaan. Gedeelde gegevens zullen niet verder verspreid worden. Wanneer de samenwerking tussen de twee partijen eindigt zullen alle gegevens die niet meer nodig zijn verwijderd worden. Gegevens die nog wel bewaard moeten worden zullen op een veilige schijf worden gezet en komen niet online te staan. 

Disclaimer

Privacy verklaring

scroll-to-top
close